JS点击自动复制文本代码(二)

来源:互联网   编辑:思良  发表时间:2020-01-03  关注度:431  

4.点击文本框时,复制文本框里面的内容   代码1:

5.复制文本框或者隐藏域中的内容  代码2:

6.复制 span 标记中的内容  代码3:


代码1:
<input οnclick="oCopy(this)" value="你好.要copy的内容!"> 
<script language="javascript"> 
function oCopy(obj){ 
obj.select(); 
js=obj.createTextRange(); 
js.execCommand("Copy") 
alert("复制成功!"); 
} 
</script>

代码2:
<script language="javascript"> 
function CopyUrl(target){ 
target.value=myimg.value; 
target.select();   
js=myimg.createTextRange();   
js.execCommand("Copy"); 
alert("复制成功!"); 
} 
function AddImg(target){ 
target.value="[IMG]"+myimg.value+"[/ img]"; 
target.select(); 
js=target.createTextRange();   
js.execCommand("Copy"); 
alert("复制成功!"); 
} 
</script> 

代码3:
<script type="text/javascript"> 
</script> 
<br /> 
<br /> 
<script type="text/javascript">function copyText(obj)   
{ 
var rng = document.body.createTextRange(); 
rng.moveToElementText(obj); 
rng.scrollIntoView(); 
rng.select(); 
rng.execCommand("Copy"); 
rng.collapse(false); 
alert("复制成功!"); 
} 
</script> 


原文:https://blog.csdn.net/zhang__ao/article/details/78094554

    支付宝扫码领红包,不用多说,用过的人都知道,双赢的,你得红包,我得到同等推广红包,比如你扫到1元,我也得1元,大家得到的红包可以去实体店消费!新用户至少10元以上哦,每天都有!希望大家每天来本站扫码!感谢感谢!

    把打赏改成扫码红包了!支持本站就扫码下!


下一篇:JS点击自动复制文本代码(一)


上一篇:JS点击自动复制文本代码(三)


小提示:按 回车[Enter]键 返回,按 ←键 返回上一页, 按 →键 进入下一页。

网友评论(0条评论)

选择头像
     

新闻评论(共有 0 条评论)

手机访问

本站APP

联系我

加我微信